CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Nguyễn Đình Trường - Thành viên BKS - đã bán 20 CP

KHB - Nguyễn Đình Trường - Thành viên BKS - đã bán 20 CP

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 123

Nguyễn Đình Trường - Thành viên BKS - đã bán 20 CP

Xem thêm
KHB - Nguyễn Đình Trường - Thành viên BKS - đã bán 20 CP

KHB - Nguyễn Đình Trường - Thành viên BKS - đã bán 20 CP

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 123

Nguyễn Đình Trường - Thành viên BKS - đã bán 20 CP

Xem thêm
KHB - Báo cáo giao dịch cổ đông lớn - Lương Xuân Quân

KHB - Báo cáo giao dịch cổ đông lớn - Lương Xuân Quân

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 123

Báo cáo giao dịch cổ đông lớn - Lương Xuân Quân

Xem thêm
KHB - Công ty Cổ phần Phương Trung - Tổ chức có liên quan đến Giám đốc - đăng ký bán 1.100.000 CP

KHB - Công ty Cổ phần Phương Trung - Tổ chức có liên quan đến Giám đốc - đăng ký bán 1.100.000 CP

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 132

Công ty Cổ phần Phương Trung - Tổ chức có liên quan đến Giám đốc - đăng ký bán 1.100.000 CP

Xem thêm
KHB - Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

KHB - Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

Ngày: 8-12-2017 | Xem: 813

Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cánh báo

Xem thêm
KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

KHB - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 118

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

KHB - Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 121

Báo cáo tài chính Quý III/2016 và giải trình lợi nhuận

Xem thêm
KHB - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

KHB - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 113

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

KHB - Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 126

Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo tài chính Quý IV/2016

Xem thêm
KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

KHB - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 152

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 126

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Xem thêm
KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

KHB - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 114

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 127

Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên 2017

Xem thêm