CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0909415538

EMAIL:

cbttkhb@gmail.com

KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 236

Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

KHB - Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 236

Tài liệu mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Xem thêm
KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

KHB - Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 281

Tài liệu họp Đại hội cổ đông Thường Niên Tháng 6/2017

Xem thêm
KHB - Thông tin các ứng cử viên HĐQT

KHB - Thông tin các ứng cử viên HĐQT

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 260

Thông tin các ứng cử viên HĐQT

Xem thêm
KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 298

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

KHB - Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

Ngày: 07-08-2017 | Xem: 274

Báo cáo tài chính Quý II/2017 và giải trình

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý IV năm 2011

KHB - Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý IV năm 2011

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 294

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước               Sở giao dịch chứng khoán  

Xem thêm
KHB - Báo Cáo Quản Trị 6 tháng năm 2014

KHB - Báo Cáo Quản Trị 6 tháng năm 2014

Ngày: 06-08-2017 | Xem: 288

Báo Cáo Quản Trị 6 tháng năm 2014

Xem thêm
KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

KHB - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Ngày: 06-08-2017 | Xem: 301

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

KHB - Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

Ngày: 06-08-2017 | Xem: 1756

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

Xem thêm
KHB - Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

KHB - Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Ngày: 08-08-2017 | Xem: 1727

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Xem thêm
KHB - Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

KHB - Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Ngày: 06-08-2017 | Xem: 1751

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Xem thêm