Nghị quyết ĐHCĐ
Chat Facebook với KHB

Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
MON-SUN:

12PM - 12AM

HOTLINE:

0936 550 869

EMAIL:

khb@gmail.com

KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

KHB - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 30-06-2017 | Xem: 322

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
KHB - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

KHB - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày: 20-04-2016 | Xem: 143

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Xem thêm
KHB - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

KHB - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Ngày: 27-11-2015 | Xem: 115

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Xem thêm
KHB - Nghị quyết v/v Chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu

KHB - Nghị quyết v/v Chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu

Ngày: 01-09-2015 | Xem: 102

Nghị quyết v/v Chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu

Xem thêm
KHB - Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/06/2015

KHB - Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/06/2015

Ngày: 22-06-2015 | Xem: 100

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/06/2015

Xem thêm
KHB - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

KHB - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ngày: 10-04-2015 | Xem: 112

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Xem thêm
kHB - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

kHB - Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày: 04-06-2014 | Xem: 113

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Xem thêm