Lượt xem: 396

KHB – Thông báo kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần khoáng sản Hoà Bình chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đến tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011, tại Phòng họp tầng 4, Trung tâm thương mại APPLAZA, tổ 3 đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

KHB – THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình xin được thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty  cổ phần Khoáng sản Hoà Bình để quý cổ đông được rõ như sau :

Vào lúc 07h30, ngày 13 tháng 06 năm 2011, Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Phòng họp tầng 4, Trung tâm thương mại APPLAZA, tổ 3 đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Tham dự đại hội có 80 cổ đông, đại diện cho 5.069.900 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80,86% tổng số vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung đại hội tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình, đánh giá hoạt động quản trị công ty, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cho hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011 và các vấn đề khác có liên quan.

Sau khi nghe đại diện của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo lần lượt các nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông theo chương trình, đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết.

Đại hội đã quyết định thông qua 10 vấn đề với sự nhất trí cao đạt tỉ lệ 100%, nội dung chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của cty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình ( đính kèm).

Cuối cùng, đại diện Ban lãnh đạo công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình, ông Đỗ Phan Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty c? phần Khoáng sản Hoà Bình đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Quý vị cổ đông có thể truy cập website của công ty tại địa chỉ  khb.com.vn Mụcc Quan hệ cổ đông  -> Thông tin cổ đông để cập nhật các thông tin về đại hội cổ đông năm 2011.

 

 

Nơi nhận:

–   Như trên;
–   HĐQT, BKS, B.TGĐ;
–   Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

ĐOÀN QUỐC TUẤN

Download “bien-ban-hop-DHDCD.pdf” bien-ban-hop-DHDCD.pdf – Downloaded 65 times – 2 MB

Download “nghi-quy-DHDCD.pdf” nghi-quy-DHDCD.pdf – Downloaded 65 times – 1 MB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *