Lượt xem: 337

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHB của CTCP Khoáng sản Hòa Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2017
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: 14 giờ ngày 29/06/2017
– Địa điểm tổ chức họp: Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
– Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *